همایش ویژه امتحانات نهایی – متوسطه دوم همه رشته ها – پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1403