رتبه64 کنکور انسانی
دانشجوی رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فارغ التحصیل سمپاد