مشاور و برنامه ریز کنکور
پرورش دهنده رتبه های برتر
دانشجوی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان