کسب درصد 93 و 100 کنکور
کسب درصد 100 توسط بیش از 20 نفر از دانش آموزان
عضو مشاوران موسسه ریمیک
گواهی نامه خدمت آموزشی از موسسه آرمان
سابقه انتخاب رشته