رتبه 27 سراسری ریاضی
رتبه 135 سراسری تجربی
رتبه318 سراسری هنر
دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
دانشجوی دندانپزشکی
عضو بنیاد ملی نخبگان ایران