مشاور تخصصی رشته ریاضی فیزیک
دانشجوی مهندسی شهرسازی اصفهان
پرورش دهنده رتبه های برتر کنکور
سابقه انتخاب رشته