تاریخ شروع

12:00

جمعه - 1401/02/09

تاریخ پایان

18:00

جمعه - 1401/02/09

آدرس

روز قبل از همایش اطلاع رسانی می شود