تاریخ شروع

09:00

پنجشنبه - 1401/02/22

تاریخ پایان

12:00

جمعه - 1401/02/23

آدرس

🏢 دانشگاه شهید مهاجر اصفهان