تاریخ شروع

00:00

جمعه - 1400/11/15

تاریخ پایان

00:00

پنجشنبه - 1400/12/12

آدرس

دانشگاه مهاجر

جهت شرکت در همایش بهمن ماه لطفا فرم زیر را کامل نمایید