تاریخ شروع

09:00

پنجشنبه - 1401/01/25

تاریخ پایان

12:00

پنجشنبه - 1401/01/25

آدرس

اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه مهاجر سالن آمفی تئاتر

توجه

لطفا جهت حساسیت موضوع جلسه از حضور اعضای خانواده به عنوان همراه اجتناب کنید