کنکور دی
تاریخ شروع

10:00

چهارشنبه - 1401/10/28

تاریخ پایان

17:00

چهارشنبه - 1401/10/28

آدرس

آموزشگاه پسرانه و دخترانه هدف سازان