تاریخ شروع

10:00

پنجشنبه - 1401/08/26

تاریخ پایان

20:00

جمعه - 1401/08/27

آدرس

سالن شریعتی دانشگاه اصفهان