تاریخ شروع

18:27

شنبه - 1401/11/15

تاریخ پایان

18:27

شنبه - 1401/11/15

آدرس

سالن ورزشی شهید نیلفروش زاده دانشگاه اصفهان