تاریخ شروع

09:00

جمعه - 1401/06/04

تاریخ پایان

18:00

جمعه - 1401/06/04

آدرس

سالن شریعتی دانشگاه اصفهان