04 شهریور
9:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ سالن شریعتی دانشگاه اصفهان

همایش 4 شهریور 1401